A NÉPPÁRT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. Preambulum
  1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban röviden: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Mindenki Magyarországa Néppárt (a továbbiakban röviden: „Adatkezelő”, illetve „Néppárt”) által definiált alkalmazott, és magára nézve kötelezőnek elismert adatvédelmi és kezelési szabályokat, amely szerint az adatkezelést kifejti.
  2. A Tájékoztató minden olyan adat kezelésére vonatkozik, amelyek az Adatkezelő a személyes adatok felvételekor a Tájékoztatóra hivatkoznak, ideértve az elektronikus megjelenésre történő hivatkozásokat is. A Tájékoztató utolsó verziója mindenkor megtalálható az Adatkezelő későbbiekben meghatározott weboldalain. A weboldalak mindig tartalmazzák a Tájékoztató utolsó frissítésének dátumát.
  3. Az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban röviden: Infotv.) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
  4. Az Adatkezelő a mmnp.hu/ portál tulajdonosa. Adatkezelő a fent felsorolt weboldalak üzemeltetése és szolgáltatások nyújtása során keletkezett adatokat kezeli adatkezelőként.
  5. A jelen Tájékoztató időbeli hatálya visszavonásig tart.
  6. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató korlátozás nélküli módosítására. A módosításokkal kapcsolatos tájékoztatásról a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.
  7. A jelen Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél-, valamint bármely bizottságánál, vagy szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan tevékenységre, illetve folyamatra, amely során a törvény hatálya alá tartozó személyes adat kezelése megvalósul. Így vonatkozik különösen a portálokon történő adatfelvitelre, adatgyűjtésre, adatkezelésre.
  8. A Néppárt, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó is több technikai és szervezeti intézkedést tett a feldolgozandó személyes adatok lehetőleg teljes védelmének biztosítása érdekében. Azonban az interneten keresztül történő adattovábbítások alapvető biztonsági hibákkal rendelkezhetnek, így a teljes védelem nem biztosítható, de az Adatkezelő minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy illetéktelen kezébe adataik ne kerüljenek, illetve, hogy azokat jogellenes célra fel ne használják. Ennek elősegítése érdekében az Adatkezelő törekszik az adat-minimalizáció elvére figyelemmel a lehető legkevesebb személyes adatot kérni a weboldalai, portáljai látogatóitól, és a regisztrált természetes személy érintettektő
 2. Fogalommeghatározások
  1. Az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatója az általános európai adatvédelmi alaprendelet [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)] által használt fogalmakon alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak a nyilvánosság, valamint az érintett természetes személyek és partnereink számára is egyszerűen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk a következőkben használt fogalmakat tisztázni:
 3. Személyes adatok: A személyes adatok a GDPR szerint „minden olyan információt jelentenek, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban röviden: érintett személy) vonatkoznak”. Azonosíthatónak egy olyan természetes személyt tekintünk, aki közvetlenül vagy közvetett módon, elsősorban egy azonosítóhoz, például egy adott névhez, azonosítószámhoz, székhely, vagy telephely adatokhoz, online-azonosítóhoz vagy egy, vagy több olyan különleges tulajdonsághoz való hozzárendeléssel, amelyek ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását, státusát fejezik ki, azonosítható.
 4. Érintett személy: Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős dolgozza fel.
 5. Feldolgozás: Feldolgozásnak számít minden automatikus eljárással vagy anélkül végzett folyamat, vagy minden olyan személyes adattal kapcsolatos eljárások sorozata, mint például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, elrendezés, mentés, állítás, módosítás, leolvasás, lekérdezés, alkalmazás, felfedés átadás, feldolgozás vagy más formában, beállítás, összekötés, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
 6. A feldolgozás korlátozása: A feldolgozás korlátozása mentett személyes adatok kijelölése annak érdekében, hogy korlátozza a jövőbeli feldolgozást.
 7. Pszeudonimizálás: A pszeudonimizálása személyes adatok olyan feldolgozását jelenti, amelynek során a személyes adatok már nem rendelhetők hozzá egy specifikusan érintett személyhez egyéb információk bevonása nélkül, amennyiben ezen információkat nem tárolják elkülönítve olyan technikai és szervezeti intézkedések segítségével, amelyeknek köszönhetően a személyes adatok nem rendelhetők hozzá egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.
 8. Adatkezelő: Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatokat feldolgozásának céljairól és eszközeirő Ha a feldolgozás céljait és eszközeit az Uniós Jog vagy a Tagállamok joga írja elő, akkor az adatkezelő, illetve az általa megnevezett bizonyos kritériumok az Uniós Jog vagy a Tagállamok joga szerint tervezhetők meg.
 9. Adatfeldolgozó: Az adat feldolgozója egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely a felelős megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.
 10. Címzett: A címzett, vagy más néven fogadó fél egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, aki a személyes adatokat érkezteti, megkapja, függetlenül attól, hogy ő egy harmadik fél-e vagy sem. Az Uniós Jog vagy a Tagállamok törvényei szerinti, egy bizonyos vizsgálati megbízás keretén belül esetlegesen személyes adatokhoz hozzájutó hatóságok nem számítanak fogadó félnek.
 11. Harmadik fél: A harmadik fél egy természetes, jogi személy, hatóság, intézmény vagy más az érintett személyen, az adatkezelőn, adatfeldolgozón, vagy általuk személyes adatok feldolgozására közvetlenül feljogosított személyeken kívül.
 12. Hozzájárulás: A hozzájárulás az érintett személy által önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően félreérthetetlen módon leadott, az adott esetre vonatkozó minden olyan szándéknyilatkozat egy nyilatkozat vagy egyéb egyértelmű megerősítő cselekvés formájában, amellyel az érintett személy nyilatkozza, hogy megértette azt, hogy egyetért az őt érintő személyes adatok feldolgozásával.
 13. Az Adatkezelő neve, címe elérhetőségei:

Mindenki Magyarországa Néppárt

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi utca 37.

Honlapja: www.mmnp.hu
E-mail elérhetősége: info@mmnp.hu,

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dpo@mmnp.hu

 • Az adatkezelés jogalapja és az kezelt adatok forrása
  1. A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett személy önkéntes hozzájárulásán, mint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapon alapul.
  2. A kezelt adatok forrásai közvetlenül az adatok birtokosai. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenő A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az adatokat átadó érintett felel.
 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések időtartama
  1. Az adat birtokosa által megadott és a Néppárt által kezelt személyes adatok köre a különböző célok vonatkozásában eltérő A Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése kizárólag az adat birtokosa hozzájárulása alapján, valamint kizárólag célhoz kötötten történhet és történik.
  2. A Néppárt az általa kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:
 2. Tagfelvételi eljárás lebonyolítása: az eljárás megszervezése, a jelentkezések megfelelő elbírálása, a felmerülő kockázatok felmérése és mérlegelése, a teljesség és hitelesség érdekében a háttérellenőrzés végzése, az eljárás végeredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való további kapcsolattartás. A tagfelvételi eljárás célja a Néppárt soraiba való tagfelvétel, vagy a tagfelvételi kérelem elutasítása. Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait elutasítás esetén az adott jelentkező tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy tagfelvétel esetén a tagság időtartama alatt kezeli.
 3. Önkéntesi felvételi eljárás lebonyolítása: az eljárás megszervezése, a jelentkezések megfelelő elbírálása, a felmerülő kockázatok felmérése és mérlegelése, a teljesség és hitelesség érdekében a háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolattartás. Az önkéntesi felvételi eljárás célja a Néppárt önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő az önkéntes jelentkező személyes adatait elutasítás esetén az adott jelentkező önkéntesi tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy az önkéntes jogviszony fennállta alatt, de legfeljebb 5 évig kezeli.
 4. Adatkezelő webshopjának üzemeltetése: ott leadott megrendelések átvétele, feldolgozása, és a kapcsolódó kézbesítés megszervezése, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges adatok kezelése. A személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig történik. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése az adásvétel lezárulását követő 5 évig történik.
 5. Webanalitikai célú adatkezelés: Célja az Adatkezelő online felületeinek érintett általi használatának megismerésére annak érdekében, hogy jobb élményt kínálhasson, megismerhesse látogatók felhasználói habitusát, magatartását és kontrollálja a felületek működését, illetve felderítse és megakadályozza a jogellenes visszaéléseket. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 6. Hírlevelek küldése: Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az érintettek kifejezetten a megfelelő jelölőnégyzet kitöltésével önkéntesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Néppárt tulajdonában álló weboldalakon az Adatkezelő politikai tartalmú hírlevelet küldjön részükre. A Néppárt hírlevelei az azokban található „leiratkozás” feliratú linken keresztül mondhatók le, illetve E-mail útján az info@mmnp.hu E-mail címre küldött kérelem útján lehetséges.
 7. Aktivista-toborzáshoz szükséges adatbázis építése: Az Adatkezelő az érintettek elektronikus hozzájárulása alapján kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, feldolgoz és tárol. Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig tart.
 8. Mentori kapcsolatok kiépítése: Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, feldolgoz és tárol. Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 9. Támogatók nyilvántartása: Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, feldolgoz és tárol. Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 10. Rendezvények megszervezése: Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, feldolgoz és tárol. Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 11. Ajánlásgyűjtésre való feliratkozás, ügyfélkapcsolat: konkrétan az arra irányuló kérések rögzítése, hogy az adatkezelő aktivistái az érintettet (rövid úton- vagy E-mailben történő időpont egyeztetést követően) az érintett által megadott elérhetőségen keressék fel az ajánlóív aláírása érdekében az országgyűlési képviselők 2026. évi országgyűlési választásokat megelőző ajánlásgyűjtési idő Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 12. Érintettek közvetlen megkeresése közösségi médián keresztül : Az Adatkezelő a Facebook Messengeren működő csatornáján az ehhez hozzájáruló személyek részére üzeneteket küld, és külön elektronikus hozzájárulás alapján tárolja a regisztrált szimpatizánsok telefonszámát, illetve mobiltelefonszámát, lakcímét, irányítószámát, valamint a regisztrált szimpatizánsok külön hozzájárulása alapján rögzített egyéb adatait, preferenciáit is tárolja, és a jelen tájékoztatóban rögzített céloknak megfelelően személyre szabja a részükre küldött üzeneteket. Az érintett külön hozzájárulása alapján kezelt adatok felhasználásával online hirdetési kampányok során célzott üzeneteket juttat el részére. Az adatok kezelése érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 13. Érintettek közvetlen megkeresése robocall hívások útján: Az Adatkezelő harmadik fél alvállalkozó Adatfeldolgozó útján, az Adatfeldolgozó szolgáltatása keretében telefonhívások (úgynevezett: robocall) útján megkereshet érintetteket saját politikai üzenete közvetítése, vagy közvéleménykutatás céljából. Az adatkezelés időtartama kizárólag az adott kampány kezdetétől a végéig tart, mely külön szerződésben kerül részletesen szabályozásra. Az ilyen típusú adatkezelések során Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy valamennyi érintett weboldalának nyitóoldalán, jól láthatóan külön hírként, vagy linkként közzé tegyen egyedi tájékoztatást az érintett személyek számára. Ezen tájékoztató elérhetőségéről az érintett személyeket a rövid úton történő megkeresések során közvetlenül és kizárólag az Adatfeldolgozó tájékoztatja minden esetben. Kezelt Adatok köre: telefonszám, lakcím, vagy tartózkodási hely irányítószáma, települése, megyéje.
 14. Sorbanállás szolgáltatás: Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a külföldi magyar választójoggal rendelkező magyar állampolgárok külföldön történő szavazatuk leadását segítse, úgynevezett sorbanállás szolgáltatást nyújt. Ezen szolgáltatás során az érintett személy megadja (kizárólag kifejezett, önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján) a telefonszámát az Adatkezelő részére, aki értesíti az érintettet a szavazó urnához várakozó sor és a becsült várakozási idő alakulásáról. Az adat átadását követő 24 órán belül a megadott telefonszám törlésre kerül, kivéve, ha az érintett személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az átadott személyes adatát Adatkezelő továbbra is kezelje.
  1. Adatkezelő által kezelt személyes adatok kategóriái:
 15. Kapcsolattartási adatok (név, E-mail cím, telefonszám)
 16. Pénzügyi adatok (számlavezető, bankszámla szám, számlatulajdonos, számlázási cím)
 17. Személyazonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely, idő, anyja neve)
 18. Webanalitikai adatok (IP cím, böngésző, böngészési adatok)
  1. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, akkor erről az érintett személyt előzetesen köteles tájékoztatni, és köteles előzetesen beszerezni ehhez az érintett személy kifejezett hozzájárulását, illetve lehetőséget biztosítani, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.
 19. Cookie-k, valamint egyéb automatizált adatgyűjtés és tárolás („webanalitikai szolgáltatások”)
  1. A Néppárt online felületeinek működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a keletkezésüktől kezdve azok működésének biztosítása érdekében csak a cél szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. A Néppárt biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az érintett személy által megadott adatokon túlmenően az Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet, és egyedileg dönthet arról, hogy miként használja azokat.
  2. Ha bármely személy meglátogatja az Adatkezelő bármely honlapját, abban az esetben megtörténhet, hogy sütik formájában információkat helyez el számítógépén. A sütik olyan kis méretű fájlok, amelyeket egy webszerver küld a böngészőjének, és amelyek a számítógépe merevlemezén tárolódnak. Ennek folyamán az Adatkezelő az internetprotokoll-címen kívül a felhasználó semmilyen személyes adatát nem menti el. Ezek az adatok és információk arra szolgálnak, hogy a felhasználó a Tájékoztatóban megnevezett honlapokon tett következő látogatásakor automatikusan újra felismerje, és megkönnyítse az eligazodást. A sütik többek között azt teszik lehetővé, hogy egy weboldalt a felhasználó érdeklődéséhez igazítsa, vagy, hogy elmentse a jelszavát, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal újra beírnia.
  3. Az Adatkezelő weboldalainak minden alkalommal történő látogatása alkalmával technikai okokból automatikusan mentésre kerülnek azon információk a szerver naplófájljaiban, amelyeket a böngészője továbbít az Adakezelőnek. Ezek taxatíve a következők:
 20. a felhasználó által használt böngésző típusa/verziója
 21. a hozzáféréssel rendelkező rendszer által használt operációs rendszer
 22. a weboldalhoz történő hozzáférés pontos dátuma és ideje
 23. egy internet-protokoll-cím (IP-cím)
 24. az a weboldal, ahonnan egy hozzáféréssel rendelkező rendszer eljut a weboldalra, egy úgynevezett átirányító URL
 25. azon aloldalak, amelyeket egy a weboldalon lévő hozzáféréssel rendelkező rendszer vezérel
 26. a hozzáféréssel rendelkező rendszer internetszolgáltatója
 27. egyéb olyan hasonló adatok és információk, amelyek a veszély elhárítására szolgálnak, ha az informatikai rendszert megtámadják.
  1. Az alábbi az adatok nem meghatározott személyekhez rendelhetők hozzá. Ezen információkra általában szükség van:
 28. a weboldal tartalmainak megfelelő kiadásához,
 29. a weboldal tartalmainak, illetve a weboldal reklámjainak optimalizálásához,
 30. az informatikai rendszerek folyamatos működőképességének és a weboldal technikájának biztosításához, valamint
 31. a szükséges adatok a nemzeti és nemzetközi bűnüldöző szervek számára történő rendelkezésre bocsájtása érdekében kibertámadás esetén.
  1. Az Adatkezelő a fenti összegyűjtött adatokat és információkat ezért egyrészt statisztikai célzattal, másrészt azért értékeli ki, hogy az adatvédelmét és az adatbiztonságát erősítse annak érdwkében, hogy az általa feldolgozott személyes adatok számára optimális védelmet biztosítsa. A szerver naplófájlok adatai az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.
  2. Az érintett személynek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint a legtöbb operációs rendszerben beállíthatja saját böngészőjét az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. A használt operációs rendszerek többségének a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad arról, hogy miként lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Azonban vannak olyan online funkciók, amelynek a működéséhez szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.
  3. A felhasználó az online felületeken megjelenő cookie-k használatához történő kifejezett és aktív hozzájárulásával hozzájárul a Néppárt által történő egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok az alábbiakban leírt módon történő tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő rögzíti a látogatói adatokat az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében.
  4. Cookiek és webanalitkai szolgáltatások:
 32. Google Analytics: Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043)
 33. Hotjar: Hotjar Ltd. (Level 2 St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta)
 34. Facebook Pixel: Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
  1. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek alapvető célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett felhasználók a cookie banneren keresztül adott hozzájárulással kifejezetten hozzájárulnak és tudomásul veszik, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Adatkezelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a Google-el az Európai Unió által előírt Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötött. A Hotjar és a Facebook által kezelt cookie-k az Európai Unión belüli szervereiken kerülnek tárolásra.
  2. A Google, a Hotjar és a Facebook a fenti információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
 35. Adatfeldolgozók
  1. Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe adatkezelési műveleteinek elvégzésére a jogszabályoknak megfelelő
  2. Amazon Seb Services Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States – aws.amazon.com; https://aws.amazon.com/privacy/): Adatkezelő tárhelyszolgáltatója és E-mail szolgáltatója.
  3. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA):
  4. Amennyiben érintett a Google által nyújtott „Google Űrlapok” elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. A Google „Adatvédelmi Irányelvek” című dokumentuma a következő linken érhető el: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; további információ pedig itt érhető el: google.com/intl/hu/contact/ .
  5. Mailchimp – The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA): hírlevél szolgáltatás – adatkezelési tájékoztató: mailchimp.com/legal/privacy”, kontakt: scott.culpepper@mailchimp.com.
  6. Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/previous) – webanalitikai és kapcsolattartási szolgáltatások.
  7. Zoom Inc. (55. Almaden Blvd. San Jose California, USA. adatkezelési tájékoztató: https://explore.zoom.us/en/privacy/) – kapcsolattartási szolgáltató
  8. GoTo: (Last pass) GoTo, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, adatkezelési tájékoztató: https://www.goto.com/company/legal/privacy/international ) – autentikáció menedzser.
  9. GitHub Inc. (88 Colin P Kell Jr. st. San Fransisco USA – adatkezelési tájékoztató: https://docs.github.com/en/github/site-policy/github-privacy-statement ) Fejlesztői felület belső IT fejlesztésekhez + Mailtrain hírlevél szolgáltatás.
  10. Atlassian Pty Ltd. / c/o Atlassian, Inc. (Jira + Trello: 350 Bush Street, Floor 13 San Francisco, CA 94104 https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy dpo: eudatarep@atlassian.com ) – munkaszervezési platform
  11. Cloudflare Inc. (106 E. 6th Street Suite 350 Austin TX 78701 USA https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ ) – weboldal biztonságos üzemeltetéséhez felhőszolgáltató
  12. Microsoft Inc. (One Microsoft Way, Redmond, WA, USA, https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy dpo: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr-data-protection-officer
  13. Hetzner: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany. – adatkezelési tájékoztató:  https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/ – felhőszolgáltató.
  14. Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy:  https://actionnetwork.org/privacy ) CRM rendszer, integrált E-mail szolgáltató.
  15. StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065. Kontakt:  legal@talend.com ; Privacy Policy:  https://www.talend.com/privacy-shield-privacy-statement/ ) adatok továbbítása és szinkronizáció.
  16. Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Privacy Policy:  https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses)t – adattovábbítási szolgáltatás.
  17. Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. Adatkezelési tájékoztató: https://www.telekom.hu/static-ut/sw/file/adatvedelmi-tajekoztato.pdf) – SMS szolgáltatások biztosítása.
 • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az érintett személy által megadott személyes adatokhoz kizárólagosan az Adatkezelő vonatkozó szabályai alapján erre feljogosított szervei, illetve tisztségviselői által erre kijelölt személyek férhetnek hozzá. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek a személyes adatokat megismerhetik, és rendszerezhetik, valamint következtetéseket vonhatnak le azokból. Az Adatkezelő köteles a hozzáférést kapó személyekkel köteles titoktartási megállapodást kötni minden esetben, és teljeskörű tájékoztatást nyújtani számukra az adatok biztonságos, jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.

 • Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás
  1. Az Adatkezelő a lehetőségeihez képest mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, és megteszi mindazokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozhassa azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
  2. Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot a jogszabályban meghatározott illetékes hatóságoknak rendelkezésre bocsátani, illetve továbbítani, amely adat továbbítására, amire jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő semmilyen alapon nem tehető felelőssé.
 1. A felhasználó adatai kezelésére vonatkozó általános nyilatkozatok
  1. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a begyűjtött adatokat sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, illetve nem adja tovább harmadik fél részére, hacsak az utóbbi nem szükséges valamely törvényes szerződés teljesítéshez, illetve szolgáltatás nyújtásához. A tájékoztatásra jogosultsággal rendelkező hatóságok vagy állami intézmények számára történő átadás pedig kizárólag akkor lehetséges, amennyiben azt konkrét jogszabály írja elő, vagy jogerős bírósági döntés kötelez. Ilyen esetekben is csak a minimálisan előírt szükséges mennyiségű adatok adható tovább, és a jogszabályok által előírt módon lehet tájékoztatást adni.
  2. Az adatkezelés céljának megszűnése, illetőleg a felhasználó hozzájárulásának visszavonása után (és az esetleges vonatkozó adójogi megőrzési időtartamok után) az adatkezelő köteles maradéktalanul törölni a felhasználó összes személyes adatát. Kivételt képez ez alól, ha ezen időpontban a felhasználó nem rendelkezik máshogy az adatainak kezeléséről valamilyen egyértelmű hozzájárulás vagy jóváhagyás formájában.
  3. A felhasználó az adatgyűjtésre, -mentésre és -használatra való hozzájárulását indokolás nélkül bármikor visszavonhatja. Az Adatkezelő köteles rendelkezésére állni adatvédelmi kérések, általános javaslatok vagy panaszok esetén a fent meghatározott elérhetőségeken.
  4. Az Adatkezelő minden munkatársa és külső szolgáltatója köteles biztosítani a felhasználó adatainak jogszerű kezelését többek között aktív kommunikáció, az adatvédelmi titoktartásra vonatkozó kötelezettség és az adatvédelmi dokumentumok betartása körében.
  5. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelem, IT- és információbiztonság területén lévő összes technikai, szervezeti, fizikai, például logikai berendezések és intézkedések a sérülések, károk és a mentett adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni védelemre, és védelmi célok, bizalmasság, elérhetőség és integritás elérésére szolgálnak.
  6. Az Adatkezelő a felhasználó adatait a GDPR-nak megfelelő szolgáltatók által biztosított, védett környezetben köteles tárolni.
  7. Az Adatkezelő a felhasználó adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig (számlázási adatok – 2000. évi C. törvény a számvitelről, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről), valamint a felhasználó törlésére vonatkozó kérelméig, illetőleg hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.
 2. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és a jogok érvényesítése
  1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog
 3. Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy tájékoztassa az alábbiakról:
 4. milyen személyes adatait kezeli, tárolja,
 5. milyen jogalapon végzi az adatkezelési tevékenységét,
 6. milyen adatkezelési cél érdekében végzi a tevékenységét,
 7. milyen forrásból dolgozik,
 8. mennyi ideig kezeli a személyes adatokat,
 9. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
  1. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül köteles elbírálni, és az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben megküldeni a válaszát. A kérelem teljesítését megelőzően az Adatkezelő kérheti az érintettől, hogy a kérelme tartalmát pontosítása, továbbá határozza meg pontosan a kérelmezett információkat, illetve jelölje meg a pontos adatkezelési tevékenységet.
  2. Amennyiben az érintett a felhasználó jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és jogszabályban biztosított szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben korlátozottan teljesíteni, vagy megtagadni.
  3. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult előzetesen bekérni a felhasználótól a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat. Ha az az Adatkezelő az érintett által megjelölt személyes adatot nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.
  4. A helyesbítéshez való jog
  5. Az érintett bármikor írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő módosítsa azt a személyes adatát, amely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Az Adatkezelő ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül köteles pontosítani vagy helyesbíteni, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, abban az esetben az Adatkezelő az adatot az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.
  6. Mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól az Adatkezelő, ha
 10. a teljesség, illetve a hitelesség nem valósul meg; konkrétan a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére, és azokat az érintett sem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, vagy
 11. kétséget kizáróan nem állapítható meg az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága.
  1. A törléshez való jog
  2. Az érintett bármikor írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az érintett köteles a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
  3. Az Adatkezelő a törlési kérelmet abban az esetben utasíthatja el, ha valamely jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben az Adatkezelőnek nincs ilyen kötelezettsége, abban az esetben az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.
  4. A zároláshoz való jog
  5. Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás mindaddig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett az adatok zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő a személyes adatát jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben az Adatkezelő a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.
  6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  7. Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelését korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet.
  8. Az érintett az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti, ha
 12. az érintett vitatja az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 13. az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 14. az adatok törlésének lenne helye, azonban a közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, vagy kötelező (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).
  1. Korlátozás esetén a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
  2. Az Adatkezelő az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja mindazon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést vagy aránytalan pénzügyi terhet. Az Adatkezelő az érintettet kérésére tájékoztatja ezen címzettekrő
  3. A jogorvoslathoz való jog
  4. Az érintett jogosult az alábbi lehetőségek szerint jogorvoslattal élni:
 15. az Adatkezelővel történő vitarendezés: náluk kell és lehet előterjeszteni minden tiltakozást, kérelmet, szóban vagy írásban, személyesen, elektronikus, vagy postai úton a fent meghatározott elérhetőségen.
 16. Panasztételhez való jog: amennyiben az érintettnek az Adatkezelővel nem sikerül rendeznie a vitás ügyét, vagy úgy ítéli meg, hogy jogsérelem következett be (vagy ennek közvetlen veszélye fennáll) az adatait illetően, az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36(1)3911400

Telefax: +36(1)3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

 1. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog): az érintett jogosult – a panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulni, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Info tv. által biztosított jogait. Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben kizárólag magyar bíróság előtt indítható per.
 2. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai
  1. Az Adatkezelő jogfenntartással él arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi gyakorlatait és a jelen tájékoztatást módosítsa annak érdekében, hogy adott esetben a hatályos törvényekhez és egyéb jogszabályokhoz, illetve előírásokhoz tudja igazítani, vagy, hogy jobban megfeleljenek az érintettek igényeinek.
  2. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az Adatvédelmi gyakorlatainak lehetséges módosításait ugyanilyen tájékoztatóban hozza nyilvánosságra.